Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chứng Khoán

Dánh sách công ty niếm yết chứng khoán trên sàn tp Hồ Chí Minh

http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Danhsach/Chungkhoan.aspx

Dánh sách công ty niếm yết chứng khoán trên sàn Hà Nội

http://hnx.vn/danhsach_TCDKGD.asp?actType=1&menuup=402000&TypeGrp=1&menuid=114120&menulink=114120&menupage=danhsach_TCDKGD.asp&stocktype=2

Xem thêm:
Sàn HCM:
Niêm yết chứng chỉ quỹ
http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Danhsach/ChungChiQuy.aspx
Sàn Hà Nội
Trái phiếu chính phủ
http://bond.hnx.vn/default.aspx?tabIndex=0&tabid=35


Cập nhật 8/11/2009:
Trên trang web sở GDCK Hà Nội, các báo cáo tài chính được chia thành từng loại, tuy nhiên, các các báo ờ đây không được cập nhật.
Còn ở trang web sở GDCK tp HCM, báo cáo được cập nhật và thường trong một file PDF.