Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

Phần Lớn CFA Institute Members Ủng Hộ Giám Sát Rủi Ro

Trong cuộc khảo sát bởi CFA Institute Centre về Financial Market Integrity (tức là tính thanh liêm của thị trường tài chính) cho thị trường tài chính Mỹ, những người trả lời (là các CFA Insitute members) ở Mỹ là những người không hài lòng nhất về hệ thống quản lý điều tiết kinh tế của Mỹ.

Về cuộc điều tra này, những người được hỏi sẽ bày tỏ ý kiến về tính thanh liêm hay chuẩn mực đạo đức của các thành phần tham gia thị trường tài chính.

Các điểm số đánh giá của Mỹ năm nay điều giảm so với năm 2008 gần như trong mọi khoản mục. Chỉ số FMI giảm nhẹ từ 2.9 xuống 2.8.


(Source: CFA Institute Centre)

Nhiều người trả lời nhận xét thêm về tình trạng điều tiết kinh tế ở Mỹ, phần lớn đều cho rằng hệ thống hiện tại là chưa đủ vì thiếu nguồn lực hoặc sự thiếu hiệu quả trong việc thực thi.

Theo một bài viết trên Pensions & Investments thì khoảng 3/4 CFA members trả lời nghĩ rằng một cơ quan giám sát rủi ro hệ thống nên chỉ có quyền lực giới hạn cho đến khi những nguyên do thị trường đổ vỡ được hiều cặn kẽ, trong khi 26% tin rằng cơ quan này phải có quyền hành ngay lập lức. Ngoài ra, 57% ủng hộ đề xuất một ban giám sát rủi ro hệ thống, 26% ủng hộ Federal Reserve Board giữ nguyên vai trò, 7% ủng hộ một “college of regulators” và 10% ủng hộ một vài cơ chế giám sát khác.

Nói về các nhà quản lý quỹ hedge fund, thì trong 2009, họ vẫn bị cảm nhận là tồi tệ, và điều này đỏi hỏi tính minh bạch của các hedge fund.

Nhận xét về cách cư xử của CEO, CFO và mối quan hệ giữa tiền thù lao và performance thì nhiều nhận xét nhấn mạnh tới việc thiếu một sự động lực lâu dài (long-term incentive). Nhưng khi nói về gian lận thì ít nói trực tiếp về vụ Bernard Maddoff.

Trong 2009, những người ngoài nước Mỹ đã đánh mất nhiều sự tin tưởng vào kinh tế Mỹ. Trong 2008, họ đánh giá hệ thống quản lý và bảo vệ nhà đầu tư cao hơn những người ở Mỹ.

Xem các kết quả survey về Financial Market Integrity ở Mỹ và Canada, Hong Kong, Japan, Switzerland, United Kingdom trên trang web của CFA Institute: Financial Market Integrity Index