Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Quy Trình Xếp Hạng Tín Nhiệm

Dựa theo Corporate Ratings Criteria 2008 của Standard and Poor's:

Gặp ban lãnh đạo doanh nghiệp

Mục đích để xem xét chi tiết những kế hoạch hoạt động kinh doanh và tài chính, những chính sách điều hành, và những nhân tố về tín dụng khác mà có tác động tới việc đánh giá xếp hạng.

Trình bày: Những người tham gia trình bày gồm CFO (cơ bản), CEO (trong những vẫn đề mang tính chiến lược), các executive về hoạt động kinh doanh (về các mảng kinh doanh chi tiết), và cố vấn ngoài (nếu thấy hữu ích).

Lịch trình:
Tổ chức họp lãnh đạo phải lên kế hoạch trước vài tuần trước khi analyst tiến hành đánh giá và có sự tham gia đầy đủ cùa các thành phần.

Tham quan cơ sở vật chất
Tham quan những cơ vật chất chính, trong thời hạn cho phép.

Họp

Chuẩn bị: công ty có thể yều cầu analyst hướng dẫn về tiêu chí đánh giá, những bình luận về ngành, hay những bài viết về các công ty cùng loại.
Công ty nộp các tài liệu cơ bản trước khi họp:
- báo cáo tài chính thường niên đã kiểm toán trong 5 năm;
- những báo cáo tài chính những kỳ ngần nhất;
- bản mô tả tường thuật hoạt động kinh doanh và sản phẩm;
- nếu có, các bản sao đăng kí, hay biên bản ghi nhớ,...
- những thông tin về ngành
- bản giới thiệu của lãnh đạo (không bắt buộc)

Tiến hành họp:
Thảo luận về các vấn đề
- môi trường kinh doanh của ngành và triển vọng;
- tổng quan về những phân khúc kinh doanh chính, bao gồm số liệu thống kê về tình hình hoạt động, so sánh với đối thủ cạnh tranh và những tiêu chuẩn ngành;
- chính sách tài chính và những mục tiêu năng lực tài chính (financial performance goals)
- nghiệp vụ kế toán riêng biệt
- việc trù hoạch, bao gồm những báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán cũng với những dự tính về thị trường hữu quan và hoạt động kinh doanh.
- kế hoạch chi tiêu nguồn vốn; và
- những phương án tài chính dự phòng và kế hoạch để đối phó với những tình huống bất ngờ (dùng để chỉ ra những kế hoạch của ban lãnh đạo, cách ban lãnh đạo đánh giá những thách thức của công ty, các chiến thuật tài chính về việc dựa vào nguồn dòng tiền nội bộ hay từ các quỹ bên ngoài).

Ủy ban xếp hạng
Một ủy bạn luôn được triệu tập cho một xếp hạng mới, gồm 5 - 7 thành viên và một chủ tọa. Analyst chính sẽ soạn thảo một bản trình bày gồm:
- phân tích tình hình kinh doanh của công ty và môi trường hoạt động
- đánh giá ban lạnh đạo chiến lược và tài chính
- những khía cạnh về kế toán, và
- phân tích tài chính

Công ty sẽ được thông báo về mức xếp hạng trước khi được công bố. Tín dụng doanh nghiệp gồm 2 mục chính là rủi ro kinh doanh(business risk) và rủi ro tài chính (financial risk)
+ Rủi ro kinh doanh gồm:
- rủi ro về quốc gia
- những nhân tố của ngành
- vị trí cạnh tranh
- so sánh khả năng thu lợi nhuận và so với nhóm công ty cùng ngành
+ Rủi ro tài chính
- chính sách quản trị, chấp nhận rủi ro, chính sách tài chính
- kế toán
- nguồn dòng tiền đủ (Cash flow adequacy)
- Cấu trúc vốn/ bảo vệ tài sản
- Nhân tố về thanh khoản/ngắn hạnNhững phản đối, kháng nghị sẽ được tiến hành nhanh (trong khoảng 1-2 ngày).
Sau đó, mức xếp hạng tín nhiệm sẽ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Giám sát

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp được công bố sẽ được theo dõi trong vòng ít nhất một năm. Để tiếp tục theo dõi, analyst chính vẫn nhận thông tin hàng quý, hàng năm. Nếu có biến đổi nhiều hơn mong đợi hoặc có giao dịch tài chính quan trọng phát sinh có thể họp để cập nhật.

Thay đổi mức xếp hạng

Trong quá trình giám sát, công ty có thể rơi vào danh sách CreditWatch listing và cần xem xét lại. Ủy bạn sẽ tiến hành phân tích lại, đưa ra quyết định và thông báo cho công ty.