Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Thiên Đường An Toàn

31/12 luôn là mốc quan trọng. Một cuộc khảo sát tại 49 investment houses ở Mỹ, Châu Âu, Anh và Nhật Bản cho thấy các nhà đầu tư đang giảm tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu, và tăng tỉ lệ trái phiếu.

Tỉ lệ nắm giữa cổ phiếu. Tháng 11, tỉ lệ này giảm xuống còn 55.3%Tỉ lệ nắm giữ trái phiếu, tháng 11 tăng lên 34.7%Tỉ lệ tiền mặt, và tương đương tiền.Nhìn biểu đồ, bạn cũng thấy là về cuối năm người ta ngại rủi ro hơn khi giảm tỉ lệ cổ phiếu, và tăng trái phiếu (chính phủ và doanh nghiệp) và tiền mặt. Tiền đổ về những nơi thiên đường an toàn hơn.