Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Cây Đuôi Chồn

Cây đuôi chồn

Mới mua một cái cây :D Gọi là cây đuôi chồn.

Cây đuôi chồn
Hình thiệt không phải search trên Google đâu nhé!