Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Fortune Recovery Index

Fortune và TrimTabs phối hợp cùng đò lường mức độ suy thoái kinh tế và khả năng phục hồi với chỉ số Fortune Recovery Index (Fortune Big Picture Index) với 7 thang biểu đo sức khỏe của nền kinh tế Mỹ: Nhà đất, Việc làm, Cổ phiếu, Vay kinh doanh, Vay tiêu dùng, Thu nhập hộ gia đình và Sự tin tưởng của các CEO (CEO confidence).