Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Self-employed vs Not Self-employed

Tình cờ đọc một bài về chủ đề ai là người hài lòng với công việc nhất, tôi tìm được một vài thông tin thú vị từ một nguồn survey, Pew Research Center.
Trong bài viết về 'Job Satisfaction' này sẽ so sánh 2 nhóm là self-employed và not self-employed.
Theo định nghĩa ở đây, self-employed là những người làm việc theo hợp đồng độc lập, người làm freelance, và những người có công việc kinh doanh riêng mà không hợp tác với người khác.
Còn not self-employed hay wage and salary workers gồm người làm việc cho chính phủ, cty tư và những người có công việc kinh doanh mà hợp tác với người khác.
Tôi nhận thấy có điểm khuyết ở đây: self-employed không có nghĩa là điều hành một doanh nghiệp riêng.
Tuy vậy, những so sánh ở đây cũng rất hay:
- Về mức độ hài lòng trong công việc:
Self-employed là những người hài lòng nhất

- Về lý do làm việc:
Những người không phải self-employed làm việc vì tiền là nhiều nhất


- Về thành phần
Xem ra tỉ lệ giữa self-employed workers và salaried employees là 1:9- Về mong chờ từ công việc (job preferences)
Wage and salaried employees là những người mong chờ công việc ổn định là nhiều nhất.