Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Tài Sản

Tài sản là gì?

Bất cứ vật gì có giá trị kinh tế mà cá nhân hay doanh nghiệp sở hữu, đặc biệt là những thứ có thể chuyển thành tiền mặt. Ví dụ của tài sản: tiền mặt, chứng khoán, các khoản phải thu của khách hàng, hàng tồn kho, thiết bị văn phòng, bất động sản, hay những vật sở hữu khác.
Trên bảng cân đối kế toán, tài sản bằng tổng của nợ phải trả (liabilities), cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, và lợi nhuận giữ lại (hay còn gọi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Dưới phương diện kế toán, tài sản được chia thành những mục sau:
Tài sản ngắn hạn (curent assets) bao gồm tiền mặt và những tài sản có tính thanh khoản cao; tài sản dài hạn (bất động sản, nhà máy, trang thiết bị); chi phí trả trước (như chi phí cho những chi tiêu tương lai như phí bảo hiểm, phí thuê mướn, hay lãi suất); và tài sản vô hình (thương hiệu, bằng sáng chế, bản quyền và lợi thế thương mại - goodwill).

Việc phân chia mang tính tương đối vì những chuẩn mực kế toán khác nhau sẽ có chút khác biệt. Kế toán Việt Nam chia làm 2 loại chính: tài sản ngắn hạn, và tài sản dài hạn. Ví dụ: