Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Window Dressing

Window Dressing (trang trí rèm cửa sổ) là chiến thuật được các nhà quản lý quỹ mutual fund và quản lý danh mục đầu tư sử dụng vào thời điểm cuối năm, hoặc cuối quý để cải thiện bề ngoài của hiệu quả vận hành quỹ/danh mục trước khi trình bày cho khách hàng hoặc cổ đông. Để mà "thay rèm", quản lý quỹ sẽ bán cổ phiếu có mức lỗ lớn và mua vào những cổ phiếu đanh tăng giá cao khi gần cuối quý. Những cổ phiếu này sẽ được báo cáo là một phần tỷ lệ nắm giữ của của quỹ.

Rõ ràng đây là một kỹ thuật mang tính lừa dối để che mắt cổ đông hay khách hàng, làm cho họ tin rằng quỹ đang nắm những cổ phiếu có hiệu quả đầu tư tốt khi các báo cáo hiệu quả vận hành quỹ và danh sách các tài sản nắm giữ được gởi cho khách hàng.

Một biến thể khác là việc các quỹ mutual fund mua các cổ phiếu không đúng với tiêu chí của quỹ, nhưng quản lý quỹ cũng dùng biện pháp tương tự như trên để che mắt nhà đầu tư.

Window dressing cũng có một trường hợp khác là khi một doanh nghiệp dùng những kỹ thuật tiểu xảo kế toán để làm cho bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (báo cáo lãi lỗ) trở nên tốt đẹp khả quan hơn thực tế.

Việc window dessing nói chung chỉ có tác động tạm thời trước mắt, nhưng về dài hạn thì không thể dấu mãi được (nếu không có biến chuyển).