Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Tỷ Trọng Vốn FDI Vào Các Ngành Năm 2009

Dịch vụ lưu trú & ăn uống (40,9%) và đầu tư bất động sản (35,4%) là nhóm ngành thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất trong năm qua.

(Sài Gòn Tiếp Thị)